Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Nagłówek na stronę

Informujemy, że Powiat Miński otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.Program "Opieka Wytchnieniowa"
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym, a także nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Program skierowany jest do opiekunów, którzy zgłoszą potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym dorosłym członkiem rodziny bądź niepełnosprawnym dzieckiem. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie
w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Program realizowany będzie w formie pobytu całodobowego do 14 dni w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię powiatu. Usługą opieki wytchnieniowej objętych zostanie 60 dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 7 dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności z terenu powiatu mińskiego.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Ulotka_do_Prorgamu_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2023.docx

Karta_zgłoszenia_do_Programu_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2023.docx

Klauzula_informacyjna_w_ramach_programu_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2023.docx

PROGRAM_OPIEKA_WYTCHNIENIOWA_2023.docx