AKTUALNOŚCI

Projekt pn. "Czas na zmiany" - zapytanie ofertowe 04.07.2017r.

logotypy projekt kolorowy

Zapytanie ofertowe:

na świadczenie usług zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali konferencyjnej wraz z techniczną obsługą oraz transportem podczas wyjazdów integracyjnych uczestników/uczestniczek projektu "Czas na zmiany"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie

Projekt umowy

Załacznik nr 1 - formularz

Załacznik Nr 2

Załacznik Nr 3

Załacznik Nr 4

Załacznik Nr 5

Załacznik Nr 6

Projekt pn. "Czas na zmiany" - ogłoszenie o zamówieniu

logotypy projekt kolorowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 27.06.2017r. USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych wraz ze ściśle z tymi usługami szkoleniowymi powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie powiatu mińskiego w wieku aktywnosci zawodowej, korzystających ze wsparcia w ramach projektu "Czas na zmiany" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz

Zał. nr 2 do SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu

Zał. nr 4a do SIWZ

Zał. nr 4b do SIWZ

Zał. nr 4c do SIWZ

Zał. nr 4d do SIWZ

Zał. nr 5 do SIWZ - Wykaz zamówień 2.0

Zał. nr 6 do SIWZ - Wykaz usług doświadczenie wykonawcy

Zał. nr 7a i 7b do SIWZ - Uprawnienia 2.0

Zał. nr 8 do SIWZ - 2.0

 

Aktywny Samorząd - Moduł I

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" - KIERUNKI 2017

Termin składania wniosków do 30 sierpnia 2017 roku

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową więcej informacji

UWAGA !!!
W 2017 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych,
które są zatrudnione.

Obrzar A, zadanie nr 1.zip

Obrzar A, zadanie nr 2.zip

Obszar B, zadanie nr 1.zip

Obszar B, zadanie nr 2.zip

Obszar C, zadanie nr 2.zip

Obszar C, zadanie nr 3.zip

Obszar C, zadanie nr 4.zip

Obszar D.zip

OGŁOSZENIE

plakat

Poszukujemy osoby chętnej do opieki nad osobą starszą

korepetycje matematyka

Projekt pn. "Czas na zmiany"

logotypy projekt kolorowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje o realizacji projektu pn. „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2017 r. do 30.09.2018 r.

Całkowita wartość projektu 581 714,29 w tym:

 • 465 371,43 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 116 342,86 zł - wkład własny Powiatu Mińskiego

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu Mińskiego w tym:

 • w wieku 18-60 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument;
 • wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-24 lat, mające motywację do rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy.

Cel i założenia projektu

Cel główny projektu to aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa 9 osób z niepełnosprawnościami
i 36 wychowanków pieczy zastępczej - do końca VIII 2018 r.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie kompetencji społecznych przez uczestników projektu (10 osób: 5 Kobiet i 5 Mężczyzn) w powiecie mińskim.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez osoby biorące udział w projekcie
  (4 osoby: 2 Kobiety i 2 Mężczyzn) cel będzie mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika/kę w projekcie,
 • podniesienie poziomu funkcjonowania psychofizycznego przez uczestnika/kę projektu (15 osób: 8 Kobiet i 7 Mężczyzn),
 • zwiększenie integracji uczestników z otoczeniem poprzez uczestnictwo w życiu społecznym nawiązanie nowych znajomości,
 • podjęcie zatrudnienia przez 2 osoby-cel mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału
  w projekcie przez uczestnika/kę.

Zakładane efekty projektu

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 10 osób;
 • liczba osob zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 5osób;
 • liczba osob zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (w tym własna działalność) – 2 osoby;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 45 osób;
 • liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem - 9 osób.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno -szkoleniowym obejmującym:

 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
 • wyjazd rehabilitacyjno-szkoleniowy;
 • wyjazd szkoleniowo- integracyjny;
 • kursy prawa jazdy kat. B;
 • warsztaty edukacyjne i zajęcia zawodowe;
 • spotkania integracyjne i kulturalne wzmacniające więzi i relacje;
 • kursy zawodowe.

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej.

logotypy projekt kolorowy

Zapytanie - usługi psychologiczne w zakresie opracowywania diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/uczestniczek projektu