Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zostali zatrudnieni koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, którzy obejmują swoim działaniem teren powiatu mińskiego. Zapisy ww. ustawy określają szereg zadań należących do koordynatora, które zależą również od potrzeb konkretnej rodziny.

Do najczęściej podejmowanych działań należą:

 1. Zebranie podstawowych informacji potrzebnych do opracowania planu pomocy dziecku i rodzinie na podstawie bezpośrednich wizyt w środowisku rodzin zastępczych.
 2. Wspieranie metod pracy z rodziną i dzieckiem w konsultacji z instytucjami i osobami bezpośrednio zaangażowanymi w pracę z dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej co w praktyce daje możliwość efektywniejszego i skoordynowanego działania na rzecz rodzin i dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
 3. Przeprowadzanie oceny sytuacji dziecka i konsultacje z rodzinami zastępczymi, pedagogiem, psychologiem, asystentem rodziny i przedstawicielami ośrodka adopcyjnego.
 4. Zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej opieki w tym psychologicznej.
 5. Przygotowanie we współpracy z rodziną zastępczą planu pomocy dziecku co pozwala angażować rodzinę w działania na rzecz pomocy dziecku. Dzięki temu koordynator ma wpływ na formę działań.
 6. Sporządzenie opinii w przedmiocie możliwości powrotu dziecka do rodziny naturalnej na potrzeby postępowania sądowego.
 7. Monitorowanie w rodzinach zastępczych form zachowania i postępowania członków rodziny względem siebie. Wspólne analizowanie z rodziną które z prezentowanych postępowań są zgodne z obowiązującymi normami społecznymi, a które podlegają modyfikacji i należy podjąć działania w celu ich zmiany.
 8. Podejmowanie przemyślanych dyskusji z rodzicami zastępczymi w miejscu ich zamieszkania na temat prawidłowego wywiązywania się z funkcji opiekuńczowychowawczej, profilaktycznej i reedukacyjnej wobec małoletnich dzieci oraz odpowiedniej atmosfery wychowawczej i prezentowanych postaw rodzicielskich wobec dzieci.
 9. Prowadzenie indywidualnych dyskusji z rodzicami zastępczymi w miejscu ich zamieszkania na temat pokonywania trudności wychowawczych, oraz pokonywania niepożądanych nawyków wobec dzieci.
 10. Monitorowanie i dbanie o prawidłowy przebieg kontaktów rodziców biologicznych z dziećmi, które przebywają w pieczy zastępczej, oraz udział w spotkaniach.
 11. Pomoc rodzinom zastępczym w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu.
 12. Wspieranie aktywności społecznej rodziców zastępczych.
 13. Prowadzenie spotkań w ramach Klubu Rodzin Zastępczych, które mają na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
 14. Prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną.
 15. Zapewnianie rodzinom zastępczym lepszego dostępu do pomocy psychologicznej dla dzieci.
 16. Współpraca z instytucjami oraz organizacjami podejmującymi działania ukierunkowane na pomoc i wspieranie rodziny.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzają wgląd w sytuacje dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poprzez comiesięczne spotkania w środowiskach rodzin zastępczych dokonując aktualizacji sytuacji rodziny zastępczej oraz aktualizacji sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Przeprowadzane wizyty oraz dokonywane aktualizacje mają na celu między innymi monitoring czy rodzice zastępczy prawidłowo wywiązują się z zaspokajania podstawowych potrzeb dzieci w 4 sferach funkcjonowania dziecka, tj.:

 1. Społecznej, tj. pomoc w przezwyciężaniu lęku społecznego, rozwój funkcji społecznych, kształtowanie zachowań wg zasad i reguł życia społecznego, stymulowanie do działania dzieci przebywających w pieczy zastępczej w poszanowaniu norm współżycia społecznego.
 2. Poznawczej, tj. niwelowanie występujących braków edukacyjnych, współpraca z instytucjami oferującymi pomoc i wsparcie w pracy z dziećmi, ćwiczenie, rozwijanie i doskonalenie funkcji poznawczych, percepcji, koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 3. Emocjonalnej, tj. stymulowanie do mówienia o swoich stanach emocjonalnych, kształtowanie adekwatnych reakcji emocjonalnych na określone zdarzenia, rozwijanie i umacnianie wiary we własne siły i możliwości, świadomość swoich mocnych stron, rozwijanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i samoakceptacji.
 4. Fizycznej, tj. zapewnienie dostępu do pomocy specjalistycznej adekwatnie do potrzeb indywidualnych dzieci, rozwijanie umiejętności w zakresie dbałości o higienę osobistą, podnoszenie odpowiedzialności za czystość w najbliższym otoczeniu, poprawa zaradności osobistej i samodzielności.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej dbają o nawiązanie i utrzymanie jak najlepszej współpracy z innymi służbami, do koordynacji działań oraz tworzenia zespołów interdyscyplinarnych powoływanych w celu opracowywania spójnych strategii pomocy i pracy dla dobra dziecka. Pozytywna współpraca z ops-ami, asystentami rodziny, sądem, kuratorami, szkołami, psychologami i pedagogami szkolnymi, ośrodkiem adopcyjnym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin i dzieci przyczyniła się do wypracowania wielu dobrych standardów zwiększających efektywność w realizacji podejmowanych wyzwań.