Program "Opieka Wytchnieniowa"

plakatOW

 

Edycja 2021

Program zakłada świadczenie przez POWIAT/PCPR usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Warunki programu - edycja 2021

W tegorocznej edycji opiekunom przysługuje 20 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Kwalifikacja do objęcia opieką wytchnieniową następuje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, którą należy przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki w formie papierowej pocztą lub drogą mailową w terminie do dnia 22 grudnia 2020 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 25 756 40 30.

Program realizowany będzie do końca 2021 roku.

Cytaty z ankiety ewaluacyjnej uczestników z edycji 2020 roku

Informacje dodatkowe i dokumenty

Przeczytaj informacje o programie "Opieka wytchnieniowa"

Pobierz zgłoszenie do programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021".