Ośrodek Mediacji

Ośrodek Mediacji działa od września 2004 r. przy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej PCPR. Jego zadaniem jest prowadzenie postępowania mediacyjnego oraz popularyzowanie wiedzy o mediacji jako formie rozwiązywania sporów i konfliktów. Wcześniej, na podstawie Uchwały Nr 182/2004 Zarządu Powiatu z dn. 26.04.2004r, złożony został wniosek do Sądu Okręgowego w Siedlcach o wpisanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do wykazu instytucji uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach z dn. 02.08.2004 r. PCPR uzyskało uprawnienia do przeprowadzania postępowania mediacyjnego. Ośrodek prowadzi mediacje rodzinne, w sprawach karnych i w sprawach nieletnich na zlecenie sądu lub na wniosek stron (członków rodzin uwikłanych w sytuacje konfliktowe, partnerów w sytuacji rozstawania się i innych).

Czas na mediacje

Czym jest mediacja?

Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów. Jest dobrowolnym i poufnym procesem, w którym skłócone strony decydują same za siebie i wspólnie wypracowują własne, najlepsze dla nich rozwiązanie problemu.

Nad przebiegiem tego procesu czuwa mediator, który jako osoba bezstronna, wspomaga komunikację i działania stron zmierzające do osiągnięcia porozumienia, rozwiązania konfliktu i opracowania ugody.

Ugoda wypracowana i podpisana przed mediatorem, a następnie złożona w sądzie i zaakceptowana przez sąd jest wiążąca tak, jak wiążący byłby wyrok sądu.

Mediacja jest dobrowolnapoufna i nieformalna. Mediator jest osobą bezstronną.

Korzyści płynące z mediacji:

  • Mediacja przebiega w atmosferze prywatności, co pozwala na otwartość i ochronę reputacji stron.
  • Dokumenty mediacyjne nie są upubliczniane.
  • W procesie mediacji strony zachowują kontrolę nad własnym procesem, jak i nad treścią ugody; żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody stron.
  • Mediacja skupia się na zaspokojeniu interesów każdej ze stron i zazwyczaj prowadzi do sytuacji obopólnej satysfakcji.
  • Mediacja koncentruje się na tym, co każda ze stron uważa za sprawiedliwe.
  • Postępowanie mediacyjne daje stosunkowo szybki i ostateczny wynik, a strony w wysokim stopniu stosują się do powziętych ustaleń, z uwagi na to, że same te uzgodnienia zaakceptowały.
  • Mediacja może pomóc w utrzymaniu lub wznowieniu kontaktów, które będą lub powinny trwać w przyszłości, jak np. w sytuacji rozwiedzionych rodziców z dziećmi.
  • Mediacja pozwala każdej ze stron zachować godność i podjąć postanowienie obopólnie możliwe do zaakceptowania.
  • Mediacja jest sprawiedliwa.