Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Jednym z zadań PCPR, wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, jest organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej. Do realizacji tego zadania w 2000 r. w powiecie mińskim, zostało utworzone specjalistyczne poradnictwo rodzinne, działające przy PCPR. Organizując tę pomoc zespołową mieliśmy na uwadze trzy podstawowe grupy usług:

  • usługi poradnicze, wspierające i edukacyjne
  • usługi ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnego problemu w rodzinie
  • intensywne usługi przeciwdziałające kryzysowi w rodzinie

Powyższe trzy rodzaje usług dla rodzin mają na celu umożliwienie osiągnięcia samowystarczalności w pokonywaniu wszelkich problemów, jak i prawidłowe funkcjonowanie rodziny we wszystkich aspektach jej życia, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego stosunku do dziecka w rodzinie.

Aktualnie realizowane są następujące formy pomocy:

  1. W ramach działań profilaktycznych - zapobiegających powstawaniu i nasilaniu się konfliktów w rodzinie prowadzimy grupowe zajęcia dla rodziców oparte na scenariuszach " Szkoły rodziców" wg J. Sakowskiej. Zajęcia prowadzone są cyklicznie przez dwie pary przeszkolonych trenerów. W trakcie trwania tych warsztatów (ok. 15 cotygodniowych spotkań - sesji) uczestnicy mają możliwość opanowania konkretnych umiejętności wychowawczych: efektywnego porozumiewania się z dziećmi w celu zachęcania do współpracy, modyfikowania zachowań bez stosowania różnorodnych form przymusu czy przemocy; rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć itp.
  2. Do tej samej kategorii działań zaliczamy pogadanki i spotkania z rodzicami i wychowawcami w przedszkolach (w szkołach zadanie to realizuje tutejsza Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna) o charakterze edukacyjnym i uwrażliwiającym na możliwość wystąpienia problemów. Ostatnio realizowany temat dotyczył rozpoznawania sygnałów molestowania seksualnego i stosowania przemocy wobec dzieci oraz sposobów właściwego reagowania w tych sytuacjach.
  3. Usługi poradnicze, wspierające i edukacyjne świadczone są także w miarę zgłaszanych potrzeb w kontakcie indywidualnym przez psychologów, pedagoga oraz specjalistę pracy z rodziną.
  4. W zakresie usług ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnego problemu w rodzinie oraz przeciwdziałających kryzysowi w rodzinie, w obecnym składzie personalnym i wymiarze godzin pracy Poradni, głównie odpowiadamy na różnorakie potrzeby sygnalizowane przez naszych klientów. Problemy, nad którymi najczęściej "pracujemy" to: przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie, uzależnienia, konflikty i brak porozumienia pomiędzy małżonkami, kłopoty wychowawcze z dziećmi na tle niepowodzeń szkolnych, łamania dyscypliny i przepisów prawnych, problemów emocjonalnych w trudnych dla dzieci czy rodziny okresach życia. W ostatnim czasie zauważyliśmy wzrost zapotrzebowania na pomoc w radzeniu sobie ze stratą po śmierci bliskiej osoby, a także duże zainteresowanie młodzieży pracą nad sobą, własnymi ograniczeniami i problemami okresu adolescencyjnego. Staramy się udzielać profesjonalnej pomocy wszystkim zgłaszającym się, choć szeroki i bardzo różnorodny przekrój problemów jakie zgłaszają nasi klienci zmusza czasem do ws półpracy i konsultacji np. z seksuologiem czy psychiatrą. Obecnie praca opiera się przeważnie na kontaktach indywidualnych. Cieszymy się, że sukcesywnie coraz więcej klientów obdarza nas swoim zaufaniem i wzrasta też liczba osób, którym po kontakcie z naszymi usługami udaje się zmienić na lepsze swoją sytuację lub sposób widzenia i oceny pewnych istotnych spraw i problemów.