Legitymacje osób niepełnosprawnych

Od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje osób niepełnosprawnych wydawane są na nowych zasadach. Podstawą wydania legitymacji jest wyłącznie ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień. Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania lub zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania.

Nowe legitymacje wystawiane są na okres ważności orzeczenia, niemniej jednak okres ten nie może być dłuższy niż:

  • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność
  • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia

W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych.

Nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej

Od 1 września 2017 r. zmianie uległ także wzór legitymacji. Obecnie dane dotyczące stopnia i symbolu przyczyny  niepełnosprawności wpisywane są wyłącznie za pomocą kodu QR na wniosek osoby zainteresowanej. Legitymacje posiadają także oznaczenie w alfabecie Braille’a, jak również napisy w języku angielskim i francuskim umożliwiające rozpoznawalność poza granicami kraju.

Ważne

w przypadku posiadania więcej niż jednego orzeczenia, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wystawiana jest wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia 2017 r. zachowują ważność na czas w nich określony. Nie zachodzi konieczność wymiany legitymacji na nowe.

Opłaty

Wydanie legitymacji jest bezpłatne. Opłata w wysokości 15 zł pobierana jest wyłącznie za wydanie duplikatu legitymacji nowego wzoru. Opłatę za duplikat legitymacji wnosi się na konto:

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim 66 9226 0005 0001 4075 2000 0010

Wniosek o wydanie legitymacji można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Powiatowego Zespołu. Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.