Dokumenty do pobrania

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

Wnioski dla osób poniżej 16 roku życia:

Wnioski dla osób powyżej 16 roku życia:

Karta parkingowa:

Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia:

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 

Aktywny Smorząd:

Moduł I:

 Moduł II

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Klazuzula informacyjna

Kwalifikacje na rodzinę zastępczą:

Świadczenia:

 Usamodzielnienie:

 

Ośrodek Mediacji

 

Proces usamodzielniania wychowanków placówek zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: