Opieka wytchnieniowa edycja 2024

plakat 2024 OW1

Informujemy, że Powiat Miński otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym, a także nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program skierowany jest do opiekunów, którzy zgłoszą potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym dorosłym członkiem rodziny bądź niepełnosprawnym dzieckiem. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie
w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program realizowany będzie w formie pobytu całodobowego do 14 dni w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię powiatu. Usługą opieki wytchnieniowej objętych zostanie 47 dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu powiatu mińskiego.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Ulotka 2024 - Opieka Wytchnieniowa.pdf

Ulotka ogólna OW 2024.pdf

oświadczenie opiekuna.doc

RODO PCPR 2024.docx

Załącznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgłoszenia-do-programu.docx