Zapytanie ofertowe 1 z dnia 06.08.2020r.

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę 137 laptopów wraz z oprogramowaniem + mysz bezprzewodowa + torba ochronna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe 1 z dnia 06.08.2020r.
Formularz ofertowy 1